Ladda moduler i Powershell

Det finns flertalet moduler som kan laddas i Powershell.
För att exemplevis kunna hantera Active Directory måste modulen för detta laddas. Modulen ingår i Remote Administration Toolkit, RSAT som måste vara installerat på maskinen.

Lista tillgängliga moduler
Get-Module -ListAvailable

För att ladda moduler används normalt kommandot Import-Module. I vissa fall används även Add-PSSnapin

Exempel
Active Directory
Import-Module activedirectory

Quest Active Roles(Quest motsvarighet till Microsoft modul för Active Directory) Hämtas här.
Add-Pssnapin quest.activeroles.admanagement

Group Policy
Import-Module grouppolicy

This entry was posted in Powershell and tagged . Bookmark the permalink.