Problem att ansluta till Remote Desktop

Problem:
När du försöker ansluta till en maskin får du felet “Kunde inte ansluta”
I loggen RemoteDesktopServices-RdpCoreTS får du felet “RDP_TCP: An error was encountered when transitioning from StatePreparingX224CC in response to Event_ERROR_SendingX224CC (error code 0x0).”

Orsak:
Remote Desktop pekar ut sitt certifikat via WMI-stacken i Windows. I 2012 kan den bara ändras via Powershell då GUI:t är borttagen.

Lösning:
# Hämta en referens
$Tsgs = Get-WmiObject -class “Win32_TSGeneralSetting” -Namespace root\cimv2\terminalservices -Filter “TerminalName=’RDP-tcp'”

# Hämta thumbprint på certifikate du vill använda från Computer Store. Här kan du även behöva lägga till en where ifall det finns fler certifikat.
#
# $Thumbprint = (Get-ChildItem -Path Cert:/LocalMachine/My | select -first 1).Thumbprint
$Thumbprint = (Get-ChildItem -Path Cert:/LocalMachine/My | Where {$_.Subject -like “*<computername>*”}).Thumbprint

# Sätt nya värdet
Set-WmiInstance -Path $Tsgs.__path -argument @{SSLCertificateSHA1Hash=”$Thumbprint”}

This entry was posted in Windows and tagged , , . Bookmark the permalink.